Ønsker din virksomhet å jobbe mer strategisk med etnisk mangfold? I denne verktøykassa får du hjelp til mangfoldsarbeidet.

Om din virksomhet ennå ikke har startet mangfoldsarbeidet eller dere er godt i gang, det er nesten alltid rom for forbedring. Det kan være gjennom bevisstgjøring, systematisering eller bruk av verktøy. Under finner du en liste med nyttige lenker for det videre arbeidet.

Foreslå kandidater til Mangfoldsprisen.

Nyttige linker og verktøy

E-læringsverktøy i mangfoldsrekruttering
Dette e-læringsverktøyet er utviklet av Skatteetaten. Det er ment som et hjelpemiddel. Målet er å inspirere og motivere, og gi konkret kunnskap om hvordan man går fram i ulike faser av rekrutteringsprosessen.

Verktøyet er retter seg først og fremst mot rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. E-læringsverktøyet ligger på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og du finner det ved å trykke her.

Veileder i mangfoldsrekruttering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utviklet en veileder i mangfoldsrekruttering. Veilederen gir råd om god praksis i de ulike fasene i rekrutteringsprosessen. Veilederen bygger på e-læringsverktøyet utviklet av Skatteetaten. Veilederen finnes på nettsidene til KMD, og du kan laste den ned ved å trykke her.

Norsk standard for ledelsessystemer for mangfold
Standard Norge utga i 2018 en ny norsk standard for ledelsessystemer for mangfold. Dette er et dokument som viser hvordan organisasjoner skal knytte mangfoldet til verdiskapning og oppgaveløsning.

Dokumentet spesifiserer krav til ledelsessystemer for mangfold, og det gir et rammeverk for hvordan en organisasjon kan etablere, implementere, gjennomføre, overvåke, vedlikeholde og forbedre systemet. Dette dokumentet kan brukes av alle typer organisasjoner uavhengig av størrelse, organisasjonsform eller sektortilhørighet.

Standarden kan kjøpes hos på nettsidene hos Standard Norge her.

Håndbok i likestillings- og mangfoldsarbeid i virksomheter
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utviklet en praktisk håndbok for arbeidsgivere om hvordan de kan gå frem for på en systematisk måte fremme mangfold og forebygge diskriminering.

Håndboken tar utgangspunkt i arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt som er hjemlet i Diskrimineringsloven. Her finnes tips og sjekklister for arbeidsplassen. Håndboken finnes på nettsidene til LDO, og du kan laste den ned her.

Global Diversity and Inclusion Benchmarks
The Centre for Global Inclusion er en uavhengig tenketank som har utviklet et gratis verktøy for virksomheter i alle land. Verktøyet «Global Diversity ad Inclusion Benchmarks» er en omfattende beskrivelse av hvordan virksomheter av alle typer og størrelser bør gå frem for aktivt fremme mangfold og skape inkluderende organisasjoner. Dokumentet kan lastes ned her.

Arbeidsgiverportalen
Hos Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) finner du ressurser og verktøy for ledere. Under «Inkluderingsdugnaden» finnes særlige tips som handler om mangfold og inkludering. Målgruppen er ledere i statlige virksomheter, men ledere i andre sektorer vil også finne relevant stoff her. Gå til Arbeidsgiverportalen.

Idébanken
Dette er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Her deles ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering. Her finnes også tips vedrørende etnisk mangfold på arbeidsplassen. Trykk her for å komme til idébanken.