Suksesshistorier til etterlevelse

Tirsdag 24. august gikk startskuddet for Mangfoldsprisens regionale prisutdelinger. I disse dager mottar 22 virksomheter i landets 11 fylker heder og ære for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen. 

– Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

De regionale utdelingene foregår digitalt med IMDi, jurymedlemmer og vinnerne tilstede. Utdelingene skjer fylkesvis frem til fredag 9. september. Alle vinnerne vil bli kunngjort fortløpende på denne siden;

Tirsdag 24. august –Innlandet

Mellomstore/store virksomheter: Vy Buss, Gjøvik

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten gikk helt til topps på grunn av deres systematiske arbeid med å rekruttere innvandrere. VY Buss Gjøvik er en arbeidsplass med stort mangfold og hvor det jobbes målrettet for å gi rom for alle. Juryen vektla totaliteten og gjennomføringskraften av eksisterende tiltak for vellykket integrering og mangfold. Det rekrutteres bl.a. gjennom NAV, og det tilbys systematisk språkopplæring. Der det ikke har vært tilstrekkelig med tiltak, har virksomheten på eget initiativ fulgt opp og iverksatt relevante aktiviteter. Juryen vektlegger også spesielt den utradisjonelle ansettelsen av tre innvandrerkvinner i bussjåfør-stillinger. VY Buss Gjøvik fremstår med sitt arbeid som en godt synlig rollemodell i arbeidslivet.

Tirsdag 24. august –Innlandet

Små virksomheter: Koan Lillehammer AS, Stasjonen, Lillehammer

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har siden oppstart hatt et tett samarbeid med NAV som har resultert i at mange ansatte ender opp i faste stillinger. Koan Lillehammer gir åpninger til personer med innvandrerbakgrunn og er stolt av sitt etniske mangfold. Den fungerer som en svært viktig lærlingebedrift som gir muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, men som også legger vekt på at de ansatte må gripe muligheten. Koan Lillehammer fungerer også som et sosialt samlingspunkt rundt Lillehammer rutebilstasjon og er en positiv bidragsyter til miljøet i byen. Det er en virksomhet som har utviklet seg over tid og viser vei for et mer mangfoldig arbeidsliv. Jurymedlemmene var enige i at det finnes altfor få av denne typen virksomheter.

Torsdag 24. august –Viken

Små virksomheter: Sisters in Business AS, Asker

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten er en unik arbeidsplass da den gir muligheter til de som ellers ikke nødvendigvis ville kommet inn i arbeidslivet. Sisters in Business får kvinner med innvandrerbakgrunn og liten eller ingen utdannelse ut i arbeid, slik at de kan forsørge seg selv. Mulighetene virksomheten tilbyr er viktig integreringsarbeid. De ansatte får fulltidsstillinger og ivaretas også utover vanlig arbeidstid. Ledelsen ser den enkelte og gir muligheter, basert på evner og interesser. Virksomheten samarbeider godt med NAV, kommuner og næringslivet, bl.a. IKEA. Den har vist seg levedyktig under pandemien og utvider stadig på en bærekraftig måte. Sisters in Business er en arbeidsplass som viser at mangfold lønner seg. Vi gratulerer

Fredag 27. august –Trøndelag

Små virksomheter: Skoglyvegen Barnehage AS, Namsos

Juryens begrunnelse er som følger:

Juryen falt for denne kandidaten, som utmerker seg ved virkelig å gå inn for saken. Etnisk forskjellighet blir ansett for å være en styrke og et fortrinn. Barnehagen er en positiv versjon av «verden i miniatyr». Der språk, språkstimulering og fysisk aktivitet vektlegges. Egenart blir respektert og vist stor forståelse. Det er akkurat som om det er et mål i seg selv, sier juryen. Her sitter systematisk flerkulturelt arbeid i ryggmargen, for barna skal også lære at man er forskjellige, og det gjøres til noe positivt for dem. Ledelsen er bevisst på hvordan den jobber og drar inn mangfoldet for å levere enda bedre tjenester, bl.a. ved å utvikle de ansatte gjennom at de tar fagbrev og kan stå på egne ben. Juryen bemerker at mangfoldet utnyttes på en unik måte, f.eks. ved at barne- og ungdomsmedarbeidere med forskjellig bakgrunn er hentet inn fra videregående skole. Med de ringvirkningene barnehagen har i nærmiljøet, er dette et prakteksemplar av en virksomhet og en klar vinner av Mangfoldsprisen 2021.

Fredag 27. august –Trøndelag

Mellomstore/store virksomheter: Buen sykehjem Melhus kommune

Juryens begrunnelse er som følger:

Buen helse- og omsorgssenter fortjener å vinne Mangfoldsprisen 2021 på grunn av inkludering av medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter på en måte som har ført til et meget godt arbeidsmiljø og at de ansatte føler seg «som en sammensveiset gjeng». Juryen vil fremheve den etablerte venne- og mentorordningen, som både kan oppklare og forebygge misforståelser. Det samarbeides godt med Vekst Melhus, Flykningtjenesten og NAV, og det legges systematisk til rette for videreutdanning og kvalifisering innen forskjellige yrker, f.eks. kompetansebevis for å bli faglært kokk. Oppmerksomheten på mangfold og inkludering bidrar til at brukerne, de eldre, også har det bra. Buen helse- og omsorgssenter kan tjene til inspirasjon for andre sykehjem.

Mandag 30. august –Vestland

Mellomstore/store virksomheter: Bremnes Seashore AS, Bømlo

Juryens begrunnelse er som følger:

Vinneren skiller seg ut ved å produsere unike produkter innen fiskeindustrien i et mangfoldsperspektiv. Nesten halvparten av de ansatte har innvandrerbakgrunn, og en stor andel av disse er på mellomledernivå. I lederutviklingen vektlegges mangfoldsledelse, og bedriftskulturen avspeiler dette tydelig. Det er etablert et løpende samarbeid med NAV og Bømlo voksenopplæring, der ansatte får mulighet til å ta både norskopplæring og fagbrev. Virksomheten vet også å nyttiggjøre seg ansattes medbrakte språkkompetanse, blant annet ved at trailersjåfører som ankommer bedriften med produkter blir tatt imot av ansatte med samme morsmål. Med mottak av flere enn 2.500 vogntog pr. år utgjør dette en svært viktig del av den daglige driften. Det tilrettelegges også for intern mobilitet for ansatte som er motiverte for det. Virksomheten preges ellers av god kommunikasjon og godt samhold på tvers av avdelingene, og de ansatte inkluderes gjennom ulike sosiale aktiviteter. Det er viktig for virksomheten å beholde medarbeiderne, og bidrar derfor også aktivt med integrering av disse i lokalsamfunnet.

Mandag 30. august –Vestland

Små virksomheter: Møhlenpris Idrettslag , Bergen

Juryens begrunnelse er som følger:

Vinneren har en strategisk satsning på mangfold på alle nivåer i organisasjonen. Dette er en ressurs i arbeidet med minoritetsungdom og enslige mindreårige flyktninger. Idrettslaget har lav terskel for deltagelse, og arbeidsmåten gir overføringsverdi til «andre arenaer i livet». Idrettslaget har bl.a. etnisk mangfold som mål i rekruttering av medarbeidere og legger til rette for kvalifisering gjennom utdanning. Videre har vinneren en viktig samfunnsrolle da deres arbeid berører ungdoms-kulturelle aspekter og har positive ringvirkninger for idrettslagets nærområde.

Tirsdag 31. august –Agder

Mellomstore/store virksomheter: Semine AS, Kristiansand

Juryens begrunnelse er som følger:

Semine AS er en spennende teknologibedrift, som imponerer juryen. Mangfoldstrategien er forankret i toppledelsen. Gjennom en undersøkelse blant alle ansatte fra Culture engine er det definert ti verdier, som grunnlag for videre utvikling. Dette kultursporet følges gjennom hele året og er en av selskapets grunnpilarer. Både det faglige vektlegges, samt det sosiale utover vanlig arbeidstid. Det er et svært godt arbeidsmiljø. De ansatte har like muligheter og er stolte av arbeidsplassen. Det samarbeides tett med flyktningtjenesten og NAV. De som kommer, får en mentor – og et strukturert opplegg om ønskelig. Det er skreddersøm tilpasset den enkeltes behov med både språk- og arbeidspraksis. Nesten halvparten er blitt fast ansatt. Den kulturelle kompetansen disse medarbeiderne har gjør at flere perspektiver kompletterer kundeleveransene, noe Semine profiterer av og som gir grunnlag for videre vekst.

Tirsdag 31. august –Agder

Små virksomheter: Norges Multikulturelle Senter AS, Kvinesdal

Juryens begrunnelse er som følger:

Juryen er imponert over de innovative initiativ som NOMKUS står for og som gjør en positiv forskjell for svært mange medmennesker. De fleste av de ansatte har master-kompetanse, og flere enn halvparten har innvandrerbakgrunn. De ansattes kompetanse brukes aktivt i relevante arbeidsoppgaver. NOMKUS har ordnede arbeidsforhold med gode rammer, og det rapporteres om et godt fundamentert arbeidsmiljø og en holdning der man «walk the talk» i multikulturell sammenheng. Ledelsen anser seg for å være sosiale entreprenører. Det samarbeides godt med NAV, private og offentlige instanser. Medarbeiderne hjelpes til å komme inn på arbeidsmarkedet enten hos NOMKUS eller videre.

Tirsdag 31. august –Viken

Mellomstore/store virksomheter: Nordic Choice Quality Hotel Sarpsborg

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten er en mangfoldig arbeidsplass der de ansatte ivaretas på en forbilledlig måte. Det er etablert gode og ryddige arbeidsrammer, og det jobbes strategisk med en karrierevei for den enkelte medarbeider. Quality Hotel Sarpsborg rekrutterer også fra den delen av arbeidsstyrken i Norge som ofte har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet og legger til rette for utvikling og vekst for medarbeiderne. Virksomheten går foran som et godt eksempel på fremragende integreringspraksis da de ser potensialet som ligger i den enkelte og det samlede mangfoldet på arbeidsplassen.

Onsdag 1. september –Rogaland

Små virksomheter: Coop Extra, Sauda

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten samarbeider med NAV og ser på seg selv som et springbrett for ansatte til å komme videre i arbeidslivet. Virksomheten har en bevisst holdning til at det er lettere for innvandrere å få en ny jobb, når man først har en jobb. Mangfoldsarbeidet er et uttrykk for en bevisst holdning og noe som faller naturlig for dem. Virksomheten har en viktig funksjon i det lille samfunnet da den er en møteplass for innvandrere og lokalbefolkningen. Dette legger til rette for et positivt samspill og nye erfaringer for både ansatte og kunder.

Onsdag 1. september –Rogaland

Mellomstore/store virksomheter: Avdeling Renhold Tysvær kommune

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomhetens arbeid er en inspirasjonskilde for andre kommuner til å legge vekt på kvalifiseringsarbeidet gjennom muligheten til å få fagbrev. Det at de ansatte blir fagarbeidere gjør at de står sterkere i jobben og legger til rette for andre muligheter i arbeidslivet. Med tildeling av Mangfoldsprisen ønsker juryen å sette fokus på det viktige og vanskelige arbeidet jf. integreringslovens mål om varig tilknytning til arbeidslivet gjennom kvalifisering. Her mener juryen at Renhold Tysvær viser vei. Renhold Tysvær er en verdig vinner av Mangfoldsprisen 2021.

Onsdag 2. september –Vestfold og Telemark

Små virksomheter: Vestfoldlab AS, Sem

Juryens begrunnelse er som følger:

I denne kategorien var det mange kvalifiserte kandidater. Vestfoldlab AS gir mennesker fra alle kanter av verden en unik sjanse til å få jobberfaring og språkopplæring gjennom arbeid. Mange blir etter en periode fast ansatt i bedriften. Det er etablert et aktivt samarbeid med NAV og flykningtjenesten, og innvandrere tas inn på arbeidstrening. Virksomheten bruker av sin tid både til språkopplæring og innføring i norsk arbeidsliv. Hver enkelt arbeidstakers styrke utnyttes, og høy kompetanse gir muligheter. Det er ingen særbehandling, og integrering er en naturlig del av arbeidsmåten. Alle deltar i arbeidsfellesskapet på lik linje. Vestfoldlab AS står for et menneskesyn basert på likeverd og respekt, som resulterer i økt produktivitet gjennom de ulike medarbeidernes kompetanse og kunnskap. Denne vinneren er i en klasse for seg.

Onsdag 2. september –Vestfold og Telemark

Mellomstore/store virksomheter:  Barneverntjenesten Skien kommune

Juryens begrunnelse er som følger:

Juryen vil fremheve Barneverntjenesten i Skiens bruk av de ansattes kulturkompetanse. Det er avgjørende viktig at brukerne møtes på en sensitiv måte og på riktig nivå for å oppnå tilfredsstillende løsninger. Det er en stor fordel f.eks. for innvandrere uten norsk språk å bli møtt av medarbeidere, som snakker deres morsmål. Ledelsen har lagt til rette for et arbeidsmiljø, som er åpent, trygt og tillitsfullt. Alle vil hverandre vel og verdsetter hverandres forskjellighet. Medarbeiderne gis mulighet til å ta videreutdanning innen minoritetskompetanse. Virksomheten gjennomsyres av en bevisst holdning til integrering både utad og innad, noe som burde være opplagt, og ikke nødvendigvis er det. Også andre etater i Skien kommune nyttiggjør seg denne kunnskapen gjennom samtaler, og Barneverntjenesten er et godt eksempel for andre offentlige virksomheter. Juryen er glad for å kunne gi denne anerkjennelsen til en virksomhet innen offentlig sektor og ønsker lykke til videre med et viktig samfunnsoppdrag.

Mandag 6. september –Nordland

Mellomstore/store virksomheter: Lerøy Norway Seafoods AS, Melbu

Juryens begrunnelse er som følger:

Over halvparten av de ansatte har innvandrerbakgrunn, og halvparten av mellomlederne har det også. Juryen er overrasket og imponert over måten virksomheten arbeider på, bl.a. gjennom kompetansekartlegging og omlegging etter LEAN-prinsippet. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen ble oversatt til alle 12 språk, slik at alle ansatte kunne bli inkludert. Virksomheten har lagt til rette for flere runder med språkopplæring og fagbrevutdanning. Ledelsen strekker seg langt og oppnår gode resultater gjennom satsningen på de ansatte. Virksomheten er en ledestjerne og kan tjene som en inspirasjonskilde for andre.

Tirsdag 7. september –Troms og Finnmark

Mellomstore/store virksomheter: Element NOR, Storsteinnes

Juryens begrunnelse er som følger:

Juryen er overveldet over det virksomheten har fått til. Det er lagt opp til en bedriftskultur med diversitet som basis og vekt på «vilje og evne». En tredel av mellomlederne har innvandrerbakgrunn. Deres kompetanse har vært med på å løfte nivået internt. Juryen vil særlig fremheve ledelsens gjennomtenkte innstilling til ledelse og verdier, som alle ansatte blir orientert om med vekt på norsk kultur, f.eks. om den flate strukturen, som det kan ta tid å sette seg inn i og forstå. Samtidig er det åpnet opp for at verdier alle har med seg, blir tatt inn i bedriftens verdigrunnlag. Det holdes norskkurs, er mulig å ta fagbrev og å delta på faglige arrangementer, og det samarbeides godt med NAV. Virksomheten legger også opp til sosiale tiltak om kvelden. Det gode arbeidsmiljøet fremheves, for de ansatte trives på jobb.

Tirsdag 7. september –Troms og Finnmark

Små virksomheter: Coop Prix, Øksfjord

Juryens begrunnelse er som følger:

Normalen hos denne virksomheten er at det er mange nasjonaliteter ansatt, og flertallet har innvandrerbakgrunn. Ledelsens holdning er at det viktigste er at de fungerer godt i lag, er dyktige og gjør en god jobb overfor kundene. Særlig positivt er at det gis språkpraksis i samarbeid med kommunen. De ansatte blir valgt ut fra egnethet og gis like vilkår. Også i lokalsamfunnet slår det positivt ut at ledelsens holdning er at «folk er folk». Dette er vellykket integrering i praksis.

Onsdag 8. september –Oslo

Mellomstore/store virksomheter: Oda, Oslo

Juryens begrunnelse er som følger:

Oda AS (tidligere Kolonial AS) imponerer juryen med engasjementet de ti gründerne har vist siden oppstarten i 2013 med bevisst satsning på mangfold og å skape en god arbeidsplass for alle. Kulturen er empatisk, inkluderende og respektfull. Det er etablert samarbeid med fagforeningen og tariffavtale er på plass. Ledelsen har vilje til integrering med hensyn til etnisitet og å bygge kompetanse i ethvert nivå i virksomheten – og har lykkes. Ledelsen bryr seg virkelig, og har fått gode resultater. Nå satses det internasjonalt. Juryen legger særlig vekt på at unge mennesker uten utdannelse, som ikke har så mange muligheter, får anledning til å kvalifisere seg, f.eks. til en mellomlederstilling. HR og en nyansatt Director of diversity and inclusion skal ivareta den flerkulturelle kompetanseutviklingen, som anses å være helt avgjørende for Odas videre ekspansjon. Oda legger til rette for norskopplæring for alle og har et samarbeid med Ringer i vannet. Man skal ha det godt på jobb uavhengig av livssituasjonen ellers, blir det sagt. Ledelsen er spesielt dedikert og tenker i nye baner, vil hindre utenforskap og mener at en mangfoldig arbeidsstokk er en suksessfaktor. En ansatt med innvandrerbakgrunn sier det slik: «Jeg har jobbet som sjåfør og her på support, og kan erfaringsmessig si at det er et veldig godt miljø.»

Onsdag 8. september –Oslo

Små virksomheter: Sentrallageret Rikshospitalet, Oslo

Juryens begrunnelse er som følger:

Juryen vil her fremheve satsningen på etnisk mangfold blant de ansatte – også blant ledere. Over 50 % har flyktningbakgrunn. Kompetanse medarbeiderne har fra før benyttes, og alle ansatte gis lik mulighet til å ta fagbrev i den type arbeid de har. Det legges til rette for norskopplæring, og det er på alle måter trygge, ordnede forhold – med også partssamarbeidet på plass. Et godt samspill mellom medarbeiderne i avdelingen er helt avgjørende for at Sentrallageret kan oppfylle sine forpliktelser. I løpet av pandemien har alle måttet yte ekstra uten at det har gått ut over innsatsviljen og evnen til å utføre arbeidet. Dette kan synliggjøres med sitat fra en medarbeider: «Vi snakker ofte om at vi er flinkere, mer effektive og har bedre samarbeid … Vi har lært mye positivt også i dette året.» Juryen er glad for å utrope en offentlig virksomhet med forbilledlig mangfoldsledelse til vinner. Det kan gi ringvirkninger hos andre til å tenke mangfold på en like konstruktiv måte. Sentrallageret på Rikshospitalet er et eksempel til etterfølgelse.

Torsdag 9. september –Møre og Romsdal

Små virksomheter: Martin Walderhaug eftf. AS, Ålesund

Juryens begrunnelse er som følger:

Martin Walderhaug EFTF AS har imponert juryen ved sin bevisste og systematiske holdning til å tilrettelegge familiebedriften for nye tider. Deres mangfoldskompetanse brukes til å dyktiggjøre seg gjennom å utnytte de ansattes kunnskaper inn i kjernevirksomheten som igjen fører til produktutvikling. Halvparten av staben har flerkulturell bakgrunn, og virksomheten er opptatt av å speile kundegrunnlaget i de ansatte. Forskjellige språk kommer godt med ved ekspedering. Ledelsen har en beundringsverdig tilnærming til det medmenneskelige ved at de ansatte løftes og hjelpes til å bruke sine kunnskaper og til å videreutvikle seg – gjerne ut av bedriften og inn i andre yrker. Det samarbeides godt med voksenopplæringen og NAV, og mye opplæring tas direkte i bedriften. Det er også hjelp å få utenom arbeidstid med f.eks. å fylle ut private skjemaer og visning av leilighet. En virkelig solskinnshistorie!

Torsdag 9. september –Møre og Romsdal

Mellomstore/store virksomheter: Ekornes AS, Sykkylven

Juryens begrunnelse er som følger:

Ekornes AS har hatt en voldsom vekst siden oppstarten i 1934. På fabrikken i Sykkylven er det ansatte fra over 30 nasjoner, og det arbeides systematisk og metodisk godt med integrering av arbeidstakere fra forskjellige kulturer og land. Gjennom samarbeid med NAV, flyktningkontoret og voksenopplæringen har f.eks. flere enn 200 nye medarbeidere siste året fått god arbeidstrening og språkopplæring, og mange ender opp med å få fast ansettelse. Gjennom et mentorprogram støttes de nyansatte over tid. Juryen ser en virkelig integrering i praksis der det gis mulighet til alle. Ekornes trenger kompetent arbeidskraft og gir grundig opplæring innen f.eks. søm. Mangfoldet ivaretas på en naturlig måte, f.eks. får de ansatte anledning til å presentere matretter fra eget land. Det er juryens inntrykk at en av Ekornes’ suksessfaktorer er nettopp det store mangfoldet innen arbeidsstokken med en ledelse som ser verdien av etnisk mangfold, som basis for en norsk eksportchampion.

Torsdag 9. september –Nordland

Små virksomheter: Oppeid handel AS, Hamarøy

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har en bevisst holdning til at mangfold blant de ansatte skal være et mål for virksomheten. Det legges også til rette for at ansatte med innvandrerbakgrunn lærer seg norsk og inkluderes i det gode arbeidsmiljøet. Det er opprettet en mentorordning som bidrar til dette. Og virksomheten blomstrer med svært fine resultater gjennom nettopp mangfoldet i arbeidsstokken. Både antall ansatte og kvadratmeter er blitt utvidet flere ganger etter at nåværende eier overtok i 1991. Virksomheten scorer overbevisende på kriteriene for Mangfoldsprisen.