Regionale prisutdelinger 2022

Det var en vindusprodusent på Hemnes i Nordland som var den første virksomheten til å motta heder og ære for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Deretter stod en langtidsavdeling for personer med demens, i Andebu, for tur. I disse dager mottar seks regionale vinnere Mangfoldsprisen for 2022.

Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.

Juryleder Britt Kjensli fra Nordland fylkeskommune overrekker diplom til fabrikksjef Hans-Petter Skjæran hos Natre Vinduer på Hemnes.

Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der.

–  Vi trenger arbeidskraft og vi har ikke råd til å miste verdifull kompetanse.  Da må norske arbeidsgivere våge å tenke nytt. Om man ikke gis en sjanse, får man heller ikke vist hva man er god for, sier Rieber-Mohn.  

De regionale utdelingene foregår ved oppmøte hos vinnerne med IMDi, jurymedlemmer og vinnerne tilstede. Utdelingene skjer frem til onsdag 9. november. Alle vinnerne vil bli kunngjort fortløpende på denne siden;

Mandag 24. oktober –Region Nord- og Midt-Norge

Mellomstore/store virksomheter: Natre Vinduer avdeling Hemnes, Nordland

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har ansatte fra 20 forskjellige nasjoner, som også er representert blant ledere. Halvparten av lederne har innvandrerbakgrunn. Virksomheten jobber aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. De arrangerer sosiale sammenkomster og aktiviteter som også inkluderer innleid arbeidskraft. Alle personalmøter foregår på to språk, norsk og engelsk. Det er lagt til rette for bønn i arbeidstiden. Virksomheten samarbeider med NAV og tilbyr arbeidspraksis. De tilbyr norskkurs på to nivåer for ansatte i arbeidstiden. Virksomheten er godkjent lærebedrift i produksjonsteknikk og i logistikk. Virksomheten hjelper ansatte med videre karrieremuligheter hos andre arbeidsgivere. «Ansatte som kommer fra andre land bidrar med verdifull erfaring og innsikt. De har med seg andre måter å løse oppgaver på som vi har adoptert», sier fabrikksjef Hans-Petter Skjæran. Gjennom TV og lokalavis har virksomheten vist seg frem som en spennende arbeidsgiver med behov for mer kompetanse. De har synliggjort verdien av mangfoldet og fått positive tilbakemeldinger på det. Juryen vil berømme virksomheten for sitt arbeid med å skape kulturendring både internt i bedriften, men også i lokalsamfunnet. 

Tirsdag 25. oktober -Region Vest- og Sør-Norge

Små virksomheter: Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter, Vestfold & Telemark

Virksomheten gir innvandrere et godt og solid fotfeste i norsk arbeidsliv. Virksomheten er bevisst på å ikke la mangel på perfekt norsk -kunnskaper være til hinder for å komme i jobb. Det tilbys faste stillinger og et inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til at mange forblir ansatt over lengre tid. Virksomheten fungerer også som et viktig springbrett og skolering for videre muligheter i norsk arbeidsliv. Juryen mener at virksomheten møter Mangfoldsprisens kriterier og er en verdig vinner.

Mandag 31. oktober –Region Øst-Norge

Mellomstore/store virksomheter: Gudbrandsdalen Uldvarefabrik AS, Innlandet

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har tatt bevisste grep for å innhente innvandrere med relevant kompetanse og er bevisste på den verdiskapningen mangfoldet bringer. Erfaring og kompetanse brukes til innspill til forbedringer i produksjonen og opplæring av andre. Grepene har bidratt til å gi mange innvandrere muligheter og har vært en døråpner for dem inn i norsk arbeidsliv. Virksomheten har også hatt samarbeid med Kompetanse Norge for å tilby norskkurs som igjen har bidratt til en inkluderende arbeidsplass. Videre har virksomheten jobbet strategisk med å bruke sitt nettverk for å innhente innvandrere med relevant kompetanse. Juryen mener virksomhetens mangfoldsarbeid har viktig overføringsverdi til andre virksomheter.

Erik Fostervoll, general manager, og Shukri Yasin, kokk og servitør, mottar Mangfoldsprisen på vegne av Scandic Victoria Lillehammer.

Tirsdag 31 oktober -Region Øst-Norge

Små virksomheter: Scandic Victoria Lillehammer, Innlandet

Juryens begrunnelse er som følger:

Virksomheten har valgt å satse på mangfold og jobber målbevisst med dette – også innenfor egen kjede. Virksomheten har en høy andel innvandrere de er opptatt av å ta vare på. Mangfold er en bevisst holdning i organisasjonen og blant ledelsen. Virksomheten har de siste årene jobbet målrettet og strategisk med mangfold der innvandreres ulike bakgrunn og erfaringer verdsettes og sees på som en ressurs. Det samarbeides med blant annet Lillehammer læringssenter som gir muligheter for praksisplasser og er for mange innvandrere en viktig inngang til arbeidslivet. Virksomheten er representert med mangfold både i stab og teamledelse på hotellet. Juryen mener at virksomheten imøtekommer Mangfoldsprisens kriterier og er en verdig vinner.

Tirsdag 8 november -Region Nord- og Midt-Norge

Små virksomheter: Hamarøy Hotell, Nordland

Juryens begrunnelse er som følger;

På Hamarøy hotell har 2/3 av de ansatte utenlandsk bakgrunn. Daglig leder har selv utenlandsk bakgrunn. Mangfoldet har bidratt til at virksomheten har blitt mer konkurransedyktig i forhold til andre bedrifter når det gjelder språk og kommunikasjon med utenlandske kunder. «Vi tenker ikke alle likt. Det skaper nye ideer og kreativitet, så det er absolutt bare fordeler her», sier daglig leder Simona Aasjord. Virksomheten satser på sosiale arrangementer for ansatte. Arbeidsmiljøet er preget av flat struktur og trivsel, med et sykefravær på 0,8 %. Virksomheten tilbyr både språktrening og arbeidspraksis for flyktninger og innvandrere gjennom NAV, samt arbeidstrening for andre kandidater fra NAV. Virksomheten tar aktive grep for å være synlig og åpen om mangfold, og tar sterk avstand fra diskriminering og fokuserer på de gode historiene. Dette deler de åpent i sosiale medier, og er heller ikke redd for å gå ut i media. Juryen vil berømme virksomheten for sitt mot og aktive arbeid for å skape kulturendring både internt i bedriften, men også i samfunnet. Det krever mye å endre normer og kultur i samfunn. 

Onsdag 9 november- Region Vest- og Sør-Norge

Mellomstore og store virksomheter; Kristiansand Dyrepark, Agder

Juryens begrunnelse er som følger;

Virksomheten har, og har hatt et bevisst forhold til mangfold over lengre tid. Mangfold er en del av virksomhetens handlingsplan og det jobbes strategisk med å videreutvikle mangfolds- kompetanse i hele organisasjonen. Virksomheten er aktivt ute og rekrutterer mangfoldig. Det samarbeides med NAV og nyansatte tilbys fadderordning som blant annet innebærer å bruke mellomlederes språkkompetanse til å oversette når det trengs. Noe som bidrar til en inkluderende arbeidsplass. Virksomheten er også ærlig på at til tross for det mangfolds arbeidet som gjøres, ønsker de å bli bedre. Juryen ser på det som en styrke og nevner at mangfoldet i ledelsen kan forbedres. Virksomheten tør å satse på mangfold og har en klar tankegang om hvor de vil, noe som gjør de til en god rollemodell for andre virksomheter og for alle de som har sitt første møte med arbeidslivet hos dem.