På rett hylle?

Forskningsstiftelsen Fafo har, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), sett nærmere på om mentor- og traineeprogrammer for personer med innvandrerbakgrunn har bidratt til økt sysselsetting.

Evalueringsrapporten ser på hvorvidt denne ordningen er et egnet virkemiddel for å nå målsettingen om «å øke sysselsettingen av innvandrere», og om dette i neste omgang kan bidra til å fremme mangfold i arbeidslivet.

Hovedfunn

  • Hovedkonklusjonen er at flere har kommet i arbeid og ikke minst er det mange som står nærmere arbeidsmarkedet nå enn de trolig ville gjøre uten å ha deltatt på et slikt program.
  • Fafo peker på tre sentrale faktorer som spiller inn i ansettelsesprosesser, i) kompetanse, ii) signalisering og iii) arbeidsgivernes vurderinger. Dette er faktorer som til sammen spiller avgjørende betydning for å få jobb og som ikke er tilstrekkelige alene.
  • Rapporten konkluderer med det er nødvendig med noen viktige forutsetninger for at mentorprogrammet skal øke deltakernes formelle kompetanse. Det viktigste er at mentorprogrammet klarer å identifisere hva det reelle kompetansegapet hos deltakerne faktisk er.

Les hele rapporten her; https://www.imdi.no/contentassets/236fe517a8f04380b873b0ba322edfcb/pa-rett-hylle-mentoring-som-en-vei-inn-i-arbeidslivet.pdf