Heder og ære i alle fylker

Torsdag 20. august gikk startskuddet for Mangfoldsprisens regionale prisutdelinger. I disse dager mottar 22 virksomheter i landets 11 fylker heder og ære for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

– Skal bærekraften i den norske velferdsstaten opprettholdes har vi ikke råd til å gå glipp av talenter, gode ideer og nødvendig arbeidskraft. Mangfold må til for at vi skal lykkes. Denne prisen går til virksomheter som har forstått dette, sier direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn.

De regionale utdelingene foregår digitalt med IMDi, jurymedlemmer og vinnerne tilstede. Utdelingene skjer fylkesvis frem til fredag 4. september. Alle vinnerne vil bli kunngjort fortløpende på denne siden;

Fredag 4. september –Vestland

Små virksomheter: Kiwi Kunnskapshuset, Stord

Juryens begrunnelse er som følger: Kiwi Kunnskapshuset er vinner blant små virksomheter i Vestland, blant annet fordi de jobber aktivt med å gi praksis og god språkopplæring. I samarbeid med språkskolen på Stord har flere fått norskkurs, praksisplass og ansettelse. Arbeidspraksis i butikken er en viktig del av språkopplæringen som tilbys gjennom NAV og skole, som en del av utdanningsløpet. Det er godt miljø på arbeidsplassen, og Kiwi Kunnskapshuset er en viktig integreringsaktør der mange raskt kommer seg ut i jobb og får en sjanse. Her hjelper de også sine praksis- og deltidsansatte med å finne fast jobb i andre Kiwibutikker.

Mellomstore/store virksomheter: Strukturplast, Sandane

Juryens begrunnelse er som følger: I Strukturplast har halvparten av de ansatte innvandrerbakgrunn. Juryen ser positivt på at det tilbys praksisplasser gjennom NAV, og norskkurs i samarbeid med Gloppen opplæringssenter. Hos Strukturplast legges det godt til rette for språkopplæring og fagbrev. Rekruttering av ungdommer gjennom praksisplasser har også vært et positivt tiltak. Gjennom samarbeid med Gloppen opplæringssenter har Strukturplast bidratt til språkopplæring og arbeidstrening, gjennom å gi jobb til elever uten fullført norskopplæring. På den måten kommer språktrening inn som en naturlig del av arbeidet. Hos Strukturplast har de en grunnleggende holdning om at et team fungerer best med et stort mangfold.

Torsdag 3. september – Oslo

Små virksomheter: Sirkular Gjenbruk, Oslo

Juryens begrunnelse er som følger: Hos Sirkular Gjenbruk jobber de strategisk med mangfold og inkludering. Juryen trekker frem virksomhetens bevissthet rundt mangfold i sin rekruttering. Innsatsen som gjøres med integrering gjennom tiltak som lange lunsjer og samtaler om norsk samfunnsliv er en interessant og fin måte å jobbe for integrering både i- og utenfor arbeidslivet. Gjennom språkkurs og muligheter for fagbrev, er det et fokus på kompetanse og på å sikre omstilling til ansatte som trenger det.

Mellomstore/store virksomheter: Orbdent, Oslo

Juryens begrunnelsen er som følger: Orbdent er en virksomhet med høyt akademisk nivå, og som har hatt en voldsom vekst siden sin oppstart. Av de ansatte er en rekke nasjonaliteter representert, og de har i svært stor grad mangfold på ledernivå. Juryen applauderer handlekraften de har vist ved å selv starte opp en virksomhet der arbeidsmarkedet viste et hull, der initiativtakerne selv opplevde utfordringer med å bli inkludert i norsk arbeidsliv. Orbdent jobber bevisst og systematisk med mangfold, og viser dette tydelig i sin profilering og sitt verdigrunnlag.

Onsdag 2. september –Viken

Små virksomheter: Lydgulvsystemer, Lunner

Juryens begrunnelse er som følger: Lydgulvsystemer har en bevisst og systematisk holdning til mangfold i sin rekruttering. De jobber systematisk med mangfold, både gjennom stillingsutlysninger, holdninger og opplæring. I et mangfoldig arbeidsmiljø har de tatt tak i de kulturelle utfordringene som kan dukke opp, og de er en synlig aktør i lokalsamfunnet. Gjennom kartlegging av språk og kompetanse hos sine ansatte, gis det tilpassede kurs for å sikre språkutvikling og andre viktige kvalifikasjoner.

Mellomstore/store virksomheter: Øst Politidistrikt -utlendingsseksjonen, Sarpsborg

Juryens begrunnelsen er som følger: Hos Øst Politidistrikt  har de en bevisst holdning til mangfold i sin rekruttering. Juryen trekker frem hvordan Øst Politidistrikt ser på mangfold som en verdi. Både det operative politiet og utlendingsforvaltningen er ofte i kontakt med personer med ulik bakgrunn, og her er språk-, kultur-, og religionskompetanse svært viktig. Disse verdiene kartlegges hos de ansatte, slik at ressursene kan brukes på en god måte. Juryen vektlegger også viktigheten av et politi som speiler befolkningens sammensetning. Den bevisste holdningen til mangfold som ressurs står som en tydelig kontrast til det vi i dag ser mange steder i verden, og et tillitsskapende arbeid som dette setter juryen høyt.

Tirsdag 1. september -Agder

Små virksomheter: Lindesnes Fyrmuseum, Lindesnes

Juryens begrunnelse er som følger: Som vinner av årets mangfoldspris er det i hovedsak arbeidet med prosjektet «En smak av fremmede kyster» som vekket juryens nysgjerrighet. Her jobbes det på en utradisjonell måte med å verdsette ulike kulturer og mangfold i virksomheten. Ved å rette et åpent blikk ut mot verden, har prosjektet både gitt ny kompetanse til hele organisasjonen, i tillegg til at slikt arbeid med mangfold er økonomisk lønnsomt.

Fredag 28. august -Vestfold og Telemark

Små virksomheter: Café Vintage, Sandefjord

Juryens begrunnelse er som følger: Mangfold er en sentral verdi i arbeidet som gjøres i drift av kafé- og cateringdrift. Måten innvandrerkvinners ressurser blir benyttet er en viktig del av juryens begrunnelse. Den kunnskapen om matlaging de har med seg, blir verdsatt uten at mangel på formell kunnskap er til hinder for deres arbeidsevne. Som sosial entreprenør gjør Cafe Vintage en unik innsats for å få innvandrerkvinner ut i jobb.

Mellomstore/store virksomheter: New Normal Group, Skien

Juryens begrunnelse er som følger: Med utgangspunkt i kommersielle målsetninger bruker New Normal Group mangfold som ressurs for utvikling og innovasjon. De anser kompetanse innenfor mangfold og forskjellighet som helt nødvendig for å nå forretningsmål og utvikle seg videre. Løsninger innenfor blant annet kundereiser og designoppdrag blir bedre med ulike syn og bakgrunner. Her er visjonen at «det unormale vil være det som definerer den nye normalen». Dette gjør at mangfold anses som en nøkkel til suksess og lønnsomhet.

Torsdag 27. august –Møre og Romsdal

Små virksomheter: Averøy Regnskapslag, Averøy

Juryens begrunnelse er som følger: Averøy regnskapslag er en virksomhet der det høy kompetanse er viktig. Juryen trekker frem hvordan virksomheten jobber bevisst for å sikre språkutvikling og integrering, og vektlegger at dette skal være en norsk virksomhet. Deres internasjonale arbeidsstyrke ser de som en ressurs for det interne miljøet og for samarbeid ut mot ulike kunder. Dette viser en bevisst innstilling til et mangfold som er verdifullt for virksomheten.

Onsdag 26. august –Møre og Romsdal

Mellomstore/store virksomheter: Element Partner, Åndalsnes

Juryens begrunnelse er som følger: Elementpartner er en virksomhet med gode tiltak for språk og opplæring. Med fadderordninger og språkkurs får nyansatte verdifull kunnskap som er viktig for arbeidet. Elementpartner rekrutterer fra ulike land og i samarbeid med flyktningetjenesten, og juryen fremhever at det er et kvalitetstegn at de tar inn lærlinger med flyktningbakgrunn. I samarbeid med NAV tilbyr Elementpartner lærlingeordninger som en del av introduksjonsprogrammet. Dette bidrar til både faglig og språklig utvikling.

Onsdag 26. august –Trøndelag

Små virksomheter: Horg Kjøkken/Horg Sykehjem, Lundamo

Juryens begrunnelse er som følger: Horg kjøkken tildeles Mangfoldsprisen 2020 mye på grunn av prosjektet «Mersmak». Her gjøres en svært viktig jobb med å inkludere en gruppe som er blant de som har svakest tilknytning til arbeidsmarkedet. Kvinner med innvandrerbakgrunn, som ikke har utdanning eller god språkkompetanse. På Horg kjøkken får de utvikle språkforståelsen sin, bruke sin kunnskap, og få oppgaver og ansvar for å utvikle seg. Det er rom for å prøve og feile underveis. Mersmak et prosjekt som juryen håper vil vare. Det bør settes søkelys på å ansette ulike mennesker i den daglige driften, ikke kun i midlertidige prosjekter.

Mellomstore/store virksomheter: ISS Facility Services, Støren

Juryens begrunnelse er som følger: ISS er en viktig bidragsyter i integreringen i Norge. Hos ISS i Trøndelag gjøres det en bevisst jobb med integrering og god opplæring av alle ansatte, hvor nyankomne får tillit til å bidra på ulike nivåer i virksomheten. Muligheten for at ansatte kan ta fagbrev gir god verdi som de kan ta med seg videre i arbeidslivet, i et arbeidsmarked som krever bevis på kompetanse. Gjør de en god jobb i ISS kan de ansatte jobbe seg opp til lederstillinger, og det tilbys interne kurs og opplæring innenfor «ISS-akademiet». Det er også flere eksempler på ledere som har klatret opp fra arbeidstrening.

Tirsdag 25. august –Rogaland

Små virksomheter: Kiwi Joa, Sola

Juryens begrunnelse er som følger: Juryen trekker frem Kiwi Joa som en inkluderende bedrift med mye mangfold i staben. Gjennom aktiv rekruttering gjennom samarbeid med flyktningetjenesten spiller de en viktig rolle for inkludering. Dagligvarebransjen er en viktig integreringsaktør, og hos Kiwi Joa får mange en sjanse gjennom praksisplasser som fører til ansettelser. Internt er det opplæring og godt fellesskap som skaper integrering og språkutvikling. En jobb hos Kiwi Joa har gitt mange bedre forståelse av språk og samfunn, som igjen fremmer integrering. Det å bli tatt på alvor av en arbeidsgiver er en viktig og verdifull opplevelse.

Mellomstore/store virksomheter: Brustadbua, Sola

Juryens begrunnelsen er som følger: Brustadbua er en virksomhet med mye mangfold, også på ledernivå. Juryen trekker frem at det legges vekt på språkkurs og at det er tett samarbeid med Nav, herunder arbeidspraksis som fører til jobb. Gratis språkkurs tilbys alle på jobb, og Brustadbua samarbeider godt med Nav, med både deling og innhenting av kunnskap og ressurser. Ukentlig bruker Brustadbua mye tid på en mentorordning. De ansatte får individuell oppfølging i tråd med deres behov, og kan også benytte seg av mentorordningen i privatlivet. På den måten er arbeidsplassen viktig for integrering. Hos Brustadbua opplever de at de som ansettes ofte har god arbeidsmoral, noe som er smittende og viktig for arbeidsmiljøet. Mangfold er en naturlig del av hverdagen på Brustadbua.

Tirsdag 25. august –Agder

Mellomstore/store virksomheter: Hennig Olsen Is, Kristiansand

Juryens begrunnelsen er som følger: Med tydelig verdiforankring og et svært bevisst arbeid med mangfold i alle ledd, skiller Hennig Olsen seg tydelig ut som en aktør der mangfold anses som en verdi og ressurs for virksomheten. De jobber grundig og godt med mangfold, ikke kun kulturell og etnisk. Med et eget partssamarbeid med ledelse, ansatte og tillitsvalgte som jobber med mangold og likestilling i arbeidsmiljøet er det tydelig at det er en bevissthet rundt dette arbeidet i virksomheten.

Mandag 24. august –Innlandet

Små virksomheter: Avdemsbue, Lesja

Juryens begrunnelsen er som følger: En bedrift som dette, langt ute i distriktet viser gode holdninger og at de er med i tiden når det gjelder mangfold og rekruttering. Verdien av ulik kulturell bakgrunn blant de ansatte kommer også tydelig frem i bruken av språk i en turistvirksomhet. Spesielt ved Avdemsbue trekker juryen frem viktigheten av å rekruttere kvinner med innvandrerbakgrunn, i en virksomhet der de kan benytte sin kompetanse innen mat. Dette er en gruppe som ofte har svakere tilknytning til arbeidslivet, og hos Avdemsbue blir deres ressurser tatt i bruk på en god måte.

Mellomstore/store virksomheter: ASKO Hedmark, Brumunddal

Juryens begrunnelsen er som følger: Asko har en offensiv holdning og jobber bevisst med rekruttering og mangfold. Med sitt fokus på kurs og opplæring i samarbeid med kommunen, for å videreutvikle sine ansatte, er dette en systematisk og viktig innsats. Asko fremstiller sine ansatte med innvandrerbakgrunn med en stolthet og er opptatt av at alle skal lære språket godt.

Fredag 21. august –Nordland

Små virksomheter: Batteriet Nord-Norge, Bodø

Juryens begrunnelsen er som følger: Juryen vurderer Batteriets innsats til å påvirke mange mennesker, til tross for at det kun er to ansatte i virksomheten. Det gjøres viktig samarbeid med innvandrerorganisasjoner, og de har et bevisst forhold til samarbeid for integrering. Kvalifisering er et sentralt prosjekt hos Batteriet, og de bidrar som en viktig aktør i samarbeid for å fremme integrering bredt i regionen.

Mellomstore/store virksomheter: Coop Nordland, Bodø

Juryens begrunnelsen er som følger: Coop Nordland tildeles Mangfoldsprisen 2020 med bakgrunn i sitt strategiske arbeid med mangfold og trivsel. Det jobbes bevisst med kompetanseheving, praksisplasser, og en egen ansvarlig for koordinering av praksis og opplæring i samarbeid med flyktningekontoret.  Videre oppfordrer juryen til å inkludere mangfold i fremtidige lederkurs for å styrke dette ytterligere. Coop Nordland har mennesker med innvandrerbakgrunn i ulike stillingsnivåer i virksomheten, og bidrar til en rekke arbeids- og praksisplasser i regionen. Andre positive tiltak som trekker opp er kaffebaren Coop har i Bodø som gjør ansettelser på en utradisjonell og inkluderende måte.

Torsdag 20. august –Troms og Finnmark

Små virksomheter: Rema 1000 Veisletta, Vadsø

Juryens begrunnelsen er som følger: Hos Rema 1000 gjøres en svært viktig hverdagsintegrering. I Vadsø er det en høy andel innvandrere og flyktninger i området, som utgjør verdifull arbeidskraft. «Skal vi lykkes med å løse den demografiske utfordringen i denne landsdelen trenger vi innvandring. Dagligvarebransjen er en viktig aktør som bidrar til at de som kommer hit får jobb og blir integrert.»

Mellomstore/store virksomheter: Akvaplan-Niva, Tromsø

Juryens begrunnelse er som følger: Akvaplan-Niva er en virksomhet der de ansatte har høy kompetanse, og i liten grad er overkvalifiserte for sine stillinger. Virksomheten jobber bevisst med mangfold, og bruker dette som verdi i sin rekruttering. Mangfold er en gjennomgående del av strategisk arbeid og oppgaveløsning hos Akvaplan-Niva. Dette er en stor og viktig kunnskapsbedrift i regionen.